Minggu, 23 September 2018

Pahargyan Ekaristi Syukur 40Th Bp. Y. Sarjono & Ibu L. MariyemKarangdukuh, 15 September 2018

Derek Mangayubagyo Ambal warso Pernikahan ke - 40
Bapak Yohanes Sarjono & Ibu Lucia Mariyem


Artikel Terkait